Oferta współpracy

Oferujemy prowadzenie zajęć opartych na wiedzy teoretycznej, naszych umiejętnościach oraz praktycznym doświadczeniu. Nasza wstępna oferta skierowana do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i osób prywatnych obejmuje:

1. Treningi i warsztaty konkretnych technik relaksacyjnych (np. trening autogenny Schultza, metoda Jacobsona, joga nidra), psychosomatycznych praktyk jogi oraz różnorodnych ćwiczeń o charakterze umysł-ciało.

2. Wykłady i konwersatoria adresowane do większych grup osób, które chcą poszerzyć wiedzę na tematy związane z technikami relaksacyjnymi, jogą, medytacją.

Przykładowe tematy:

  • Na czym polega promocja zdrowia.
  • Różne oblicza stresu i reakcji stresowej.
  • Reakcja stresowa a reakcja relaksacyjna.
  • Przegląd technik relaksacyjnych.
  • Różnica między relaksacją a medytacją.
  • Joga w świecie zachodnim
  • Przegląd współczesnych nurtów jogi zachodniej.


3. Szkolenia adresowana jest głównie do osób chcących wykorzystać techniki relaksacyjne w pracy z innymi ludźmi.

Przykładowe tematy warsztatów dla dzieci i młodzieży

Temat 1. Odkrywanie - ruchowe zabawy relaksacyjno-antystresowe

Dla grupy wiekowej 6-7
Wielkość grupy – do 20 dzieci
Minimalny czas trwania – 10 tygodni (jedne zajęcia – 90 min.)

Opis zajęć:
Gry i zabawy ukierunkowane na: identyfikację napięć, reakcji stresowych oraz negatywnych emocji, radzeniu sobie w sytuacji konfliktowej w relacji z drugim dzieckiem, pracę w grupie ukierunkowanej na współpracę i wzajemną pomoc

Cele:
Dziecko poznaje proste sposoby radzenia sobie z reakcjami stresowymi.
Dziecko potrafi dostosować jedną z zabaw lub gier w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami.

 

 Temat 2. Tematy i inspiracje - uważność i koncentracja ciała i umysłu

Dla grup wiekowej 10-11 (Tematy) i 8-9 (Inspiracje)
Wielkość grupy – do 16 dzieci
Minimalny czas trwania – 12 tygodni (jedne zajęcia – 90 min.)

Opis zajęć:
Zadania i ćwiczenia ukierunkowane na: świadomość własnych ruchów i reakcji ciała podczas ćwiczeń fizycznych, kontrolowane zawężanie procesów poznawczych w celu wyostrzenia koncentracji umysłu (uważność wewnętrzna), ćwiczenie uważności podczas złożonych zabaw z udziałem innych dzieci (uważność zewnętrzna).

Cele:
Dziecko poznaje ćwiczenia ułatwiające koncentrację na zadaniu
Dziecko potrafi dokonać wyboru jednej z technik dla swoich potrzeb w sytuacji szkolnej

 

Temat 3. Mistrz i uczeń - ćwiczenia jogi dla dzieci

Dla grupy wiekowej 12-14
Wielkość grupy – do 20 dzieci
Minimalny czas trwania – 15 tygodni (jedne zajęcia – 90 min.)

Opis zajęć:
Ćwiczenia ukierunkowane na: świadome regulowanie napięciem i rozluźnieniem w obrębie ciała, cierpliwe utrzymywanie statycznych pozycji w celu obserwacji napięć pojawiających się umyśle, wykorzystaniu specyficznych ćwiczeń opartych na regulacji oddechu oraz ukierunkowanych wyobrażeniach na rzecz emocjonalnej równowagi

Cele:
Dziecko poznaje techniki pozwalające na kontrolę wzburzonych stanów emocjonalnych.
Dziecko potrafi zastosować specyficzne techniki psychosomatyczne w sytuacjach niepowodzeń szkolnych i domowych.

 

Przykładowe tematy warsztatów dla osób dorosłych

Temat 1. Diagnoza - opisz swój stres
Dla grupy wiekowej powyżej 18 lat
Wielkość grupy – do 20 osób
Minimalny czas trwania – 10 tygodni (jedne zajęcia – 90 min.)

Opis zajęć:
Ćwiczenia i techniki relaksacyjne zastosowane w celu pełnego rozpoznania reakcji stresowych w obrębie ciała i umysłu, próba ich weryfikacji, określenia oraz opisu. W części drugiej warsztatów próba określenia rodzajów źródeł reakcji stresowej oraz stopnia intensywności.

Cele:

Uczestnik zapoznaje się ze sposobami rozpoznawania, nazywania i opisu reakcji stresowych u siebie. Potrafi zaznaczyć na „mapie stresu" swoje własne reakcje stresowe, stopień ich nasilenia oraz prawdopodobne źródła ich pojawiania się.


Temat 2. Trening Autogenny Schultza

Dla grupy wiekowej powyżej 18 lat
Wielkość grupy – do 20 osób
Minimalny czas trwania – 12 tygodni (jedne zajęcia – 90 min.)

Opis zajęć:
W czasie treningu proponowane są podstawowe ćwiczenia sześciu formuł stosowane w podstawowym TA Schultza. Istota treningu polega na częstym powtarzaniu ćwiczeń, dlatego każdy uczestnik otrzymuje materiały do praktyki własnej i ma rozpisany trening do stosowania w domu między kolejnymi spotkaniami.

Cele:
Uczestnik zapoznaje się z podstawowymi formułami stosowanymi w TA Schultza oraz potrafi je modyfikować do swoich własnych potrzeb, a także zastosować w różnych sytuacjach życiowych.

 

Temat 3. Praktyka uważności (Mindfulness) w redukcji stresu i odkrywaniu własnego potencjału.

Dla grupy wiekowej powyżej 18 lat.
Wielkość grupy - do 15 osób.
Minimalny czas trwania- 8 tygodni (jedne zajęcia 120 min.)

Opis:
W czasie zajęć proponowane są podstawowe praktyki uważności oparte o ćwiczenia z oddechem, dźwiękiem i świadomości ciała. Istota treningu polega na koncentracji uwagi na chwili obecnej, w teraźniejszości, poprzez rozpoznawanie rozproszonego i niespokojnego umysłu, uspokajanie go i podnoszenie świadomości własnych myśli, emocji i wrażeń płynących z ciała.

Cele:
Uczestnicy poznają mechanizmy nawykowego funkcjonowania umysłu, poznają praktyki umożliwiające redukcję stresu i głębsze poznanie samego siebie.

 

Przykładowe tematy szkoleń dla nauczycieli

Temat 1. Relaksacyjna przerwa śródlekcyjna

Dla grupy nauczycieli
Wielkość grupy – do 20 osób
Minimalny czas trwania – 6 tygodni (jedne zajęcia – 90 min.)

Opis zajęć:
Przedstawienie praktycznych krótkich ćwiczeń, gier oraz zabaw mających na celu fizyczne i psychiczne zrelaksowanie i odprężenie ucznia oraz przestawienie argumentów wskazujących na korzyści uczniów jak i nauczycieli. Nauczyciele zapoznają się również z metodycznymi aspektami prowadzenia tego rodzaju zajęć. Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały ułatwiające samodzielne prowadzenie zajęć.

Cele:
Nauczyciel zapoznaje się z prostymi ćwiczeniami i zabawami o charakterze relaksacyjnym mającymi charakter przerwy śródlekcyjnej.
Nauczyciel potrafi wybrać najbardziej właściwy rodzaj relaksacyjnego ćwiczenia, zabawy oraz zastosować w czasie lekcji.

 

Temat 2. Lekcja relaksacji

Dla grupy nauczycieli, trenerów sportowych, psychologów, pedagogów.
Wielkość grupy – do 20 osób
Minimalny czas trwania – 10 tygodni (jedne zajęcia – 90 min.)

Opis zajęć:
Przedstawienie praktycznych ćwiczeń i technik relaksacyjnych umożliwiających pracę z napięciami fizycznymi i stresem mentalnym. W drugiej fazie szkolenia uczestnicy zapoznają się tylko z wybranymi technikami w celu poznawania metodyki ich prowadzenia. Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały ułatwiające samodzielne prowadzenie zajęć.

Cele:
Uczestnik zapoznaje się z prostymi z szerokim spektrum technik relaksacyjnych oraz posiada wiedzę na temat zastosowania ćwiczeń ze względu na wiek i stopień trudności. Uczestnik potrafi zastosować w praktyce jedną lub dwie techniki jako najbardziej właściwe i przydatne dla grup, z którymi pracują.

 

Temat 3. Lekcja uważności

Skierowana do nauczycieli, opiekunów, pracowników służby zdrowia.
Wielkość grupy: do 15 osób
Minimalny czas trwania: 8 tygodni (jedne zajęcia 120 min.)

Opis:
W trakcie spotkań uczestnicy poznają podstawowe praktyki uważności, które pozwalają koncentrować uwagę na chwili teraźniejszej, być tu i teraz. Świadomość przeżywanych emocji, natłoku myśli czy intensywnych wrażeń pochodzących z ciała, która pogłębia się dzięki ćwiczeniom uważności pozwala na minimalizowanie niepokoju i stresu oraz większą samokontrolę i poczucie równowagi.

Cele:
Uczestnicy poznają zróżnicowane techniki kształtujące uważność, dzięki którym łatwiej radzą sobie w trudnych sytuacjach i odkrywają własny potencjał.